BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Monday, February 28, 2011

KONVENSYEN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM 2011 (KOPIM)


Sekalung tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga tenaga KOPIM baik dari segi ahli jawatankuasa, mahupun para pembentang kertas kerja dan juga peserta. Semoga kita bersama mengambil manfaat dari konvensyen ini. Aduss.. ayat skema macam ucapan perasmian la pulak. Hehe.. Berikut adalah maklumat tentang KOPIM..
KONVENSYEN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM 2011
23-24 FEBRUARI 2011 (RABU & KHAMIS)
DEWAN KULIAH UTAMA, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM,
UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR
ANJURAN PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM APIUM dengan kerjasama bersama JAKIM, BI KPM, PMAPIUM
JOM kita tengok apa objektif KOPIM ni. Jomm…jomm…
1.      Mengenal pasti cabaran dan reality dalam system serta kurikulum pendidikan Islam di Malaysia.
2.      Mengadaptasi solusi terhadap cabaran dalam pemikiran dan amalan system pendidikan Islam di Malaysia.
3.      Menyelaras penyelesaian terhadap reality dalam kandungan kurikulum serta metadologi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam di Malaysia.
Para pembentang pula bukan calang-calang orang. Penuh kredibiliti, beridentiti keilmuan dan penuh berintegrasi.
Sesi Pertama
Pengerusi Sesi : Dr. Mohd Roslan bin mohd Nor (UM)
Pembentang 1 : Prof Dr. Nik Azis Nik Pa (UM)
Tajuk : Memaknai Konsep Ta’dib Pendidikan Islam di Malaysia : Cabaran Semasa

Konsep ta’dib dalam Pendidikan Islam merujuk proses pembentukan, pengukuhan dan pengembangan adab dan akhlak Islamiah dalam pendidikan tersebut. Istilah adab yang menjadi fokus Pendidikan Islam merujuk disiplin, rohani, fikiran, perasaan dan perbuatan yang membolehkan murid untuk mengenali dan meletakkan perkara dalam kehidupan mereka, manakala istilah akhlak Islamiah pula merujuk keadaan jiwa yang mendorong murid untuk melakukan tindakan dan tingkahlaku yang selaras dengan ajaran Islam tanpa pertimbangan yang terperinci, penelitian yang mendalam atau pemikiran yang panjang, sebab tindakan dan tingkahlaku tersebut sudah menjadi tabiat dan kebiasaan bagi mereka. Usaha itu merealisasikan konsep ta’dib dalam Pendidikan Islam di Malaysia berdepan dengan pelbagai cabaran semasa, yang tujuh daripadanya adalah seperti berikut :
a)      Transformasi pendekatan falsafah dan psikologi daripada pendekatan realism dan behaviorisme kepada pendekatan bersepadu sejagat.
b)      Transformasi tujuan dan wawasan daripada pendidikan tentang Islam kepada pendidikan tentang cara untuk menjadi Muslim.
c)      Transformasimodel pengajaran daripada tumpuan kepada kemahiran dan pengetahuan kepada tumpuan kepada 7P ( pengenalan, pemahaman, pembinaan, pengukuhan, penggunaan, penghayatan, dan penilaian).
d)     Transformasi kualiti daripada kecemerlangan dalam peperiksaan semata-mata kepada kecermerlangan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi.
e)      Transformasi aktiviti nilai dan akhlak.
f)       Transfrormasi kerelevanan kandungan daripada aplikasi zaman silam kepada aplikasi zaman kini.
g)      Tranformasi objek pendidikan daripada tumpuan utama kepada kemahiran kepada tumpuan utama kepadamu.
Usaha menangani cabaran transformasi ini menuntut guru untuk memainkan peranan sebagai mu’addib yang turut merangkumi peranan sebagai murabbi, mudaris, mu’allim dan mursyid. Dalam konteks ini, guru berdepan dengan cabaran semasa untuk memanfaatkan peranan teknologi sebagai pengupayaan dalam Pendidikan Islam secara optimum.

Pembentang 2 : Prof Dr. Omar Abdull Kareem (UPSI)
Tajuk : Pengurusan Pendidikan Islam : Apakah Realiti Memenuhi Harapan

Pengurusan sesuatu mata pelajaran tidak harus hanya terikat kepada hal-hal pentadbiran semata-mata, umpamanya dari segi penjadualan, pengagihan tugas serta dokumentasi. Ia sebenarnya mencakupi aspek yang lebih luas sekiranya dilihat dari perspektif falsafah, pengurusan dan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran tersebut secara menyeluruh. Kerta ini membincangkan pengurusan Pendidikan Islam dalam konteks sedemikian dengan penekanan khusus kepada FPK serta Perancangan dan Pengurusan Kurikulum. Ini merupakan harapan yang seharusnya dicapai dan perbandingan boleh dibuat dengan reality dan pencapaian semasa.
Sesi Kedua
Pengerusi Sesi : Dr. Muhammad Azhar bin Zailani (UM)
Pembentang 3 : Prof Dr.Sidek bin Baba (UIAM)
Tajuk : Cabaran Integrasi Ilmu dan Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia.

Abstrak
Dalam mana-mana system pendidikan, binaan kurikulum adalah sesuatu yang amat penting dalam menghasilkan produk modal insane yang berkualiti. Kurikulum yang berkualiti bergantung kepada upaya transformative menterjemah kekuatan aqliah dan pancaran kalbu dalam system amal yang menghasilka suri teladan. Pendidikan Islam yang berkesan tidak saja harus mampu membawa kesan rohaniah yang tinggi tetapi dalam masa yang sama terlihat kesan amaliah yang memberi manfaat.
Justeru binaan kurikulum yang sepadu dan seimbang seharusnya menjadi agenda utama pendidikan di samping aspek metodologi dan pengukuran yang membawa natijah holistik.

Pembentang 4 : Prof Madya Dr.Habib bin Mat Som (UPSI)
Tajuk : Realiti Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam di Malaysia.

Abtrak
Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia telah digubal bagitu rupa yang bermatlamat untuk menghasilkan muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh, beradab, berakhlak mulia berdasarkan al-quran dan as-sunnah sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertaqwa dan berupaya untuk menyumbang kepada tamadun bangsa dan Negara Malaysia. Persoalan yang harus dibincangkan adakah proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di Malaysia telah dapat dilaksanakan dengan berkesan dan mampu memenuhi matlamat tersebut. Bagaimanakah kesediaan guru untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Adakah guru-guru mempunyai penegtahuan dan kemahiran yang mantap dan meyakinkan. Apakah halangan dan cabaran yang sedang dihadapi guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Apakah pendekatan guru dapat diterima pelajar dan berjaya menarik minat murid dan seterusnya murid-murid dapat mengaplikasikan apa yang diajar guru di bilik darjah dalam amalan berkaitan fardu ain, ibadah dan adab dalam reality kehidupan di luar bilik darjah. Dalam situasi di mana bilangan murid agak besar dalam kelas adakah guru mempunyai motivasi dan sikap yang positif dalam menerima reality yang ada di hadapan mereka. Dalam masa yang sama isu-isu yang melibatkan salahlaku remaja pelajar seperti penyalahgunaan dadah, vandalism, budaya samseng, ponteng, merempit, budaya liar dan sebagainya sering dikaitkan dengan sejauhmana keberkesanan peranan guru-guru Pendidikan Islam itu sendiri mengajar, mendidik, memimpin, mengasuh dan melentur jiwa keagamaan dalam kalanga murid. Justeru, kertas ini cuba menyorot persoalan yang dibangkitkan dan seterusnya mencadangkan beberapa langkah penambahbaikan bagaimana untuk menjadikan matlamat pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dapat melahirkan individu yang dihasratkan sepertimana didokumentasikan pada hasrat dan matlamat kurikulum Pendidikan Islam itu sendiri.
Sesi Ketiga
Pengerusi Sesi : Dr. Fakhrul Adabi bin Abdul Kadir (UM)
Pembentang 5 : Prof Dr. Fatimah @ Hasnah binti Daud (UIAM)
Tajuk : Pendidikan Islam dalam Perpaduan Multi-Etnik di Malaysia

Pembentang 6 : Tuan Hasyim bin Junaidi (JAKIM)
Tajuk : Dakwah kepada Non-Muslim di Malaysia : Peranan Pendidik Muslim


Abstrak
Anugerah yang tiada nilai bandingannya kepada kehidupan ini ialah apabila manusia diberikan petunjuk, kasih sayang dan redha Allah s.w.t. Kemudahan hamparan rezeki di daratan dan di lautan terbentang luas memberi kesempatan dan ruang untuk meneruskan kehidupan. Lebih bermakna lagi sekiranya mausia hidup di bawah lembahyung ketaatan kepada Penciptanya apabila berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Tafsiran dan pemahaman jitu para ulama’ muktabar terhadap dua sumber perundangan hidup ini memberi keluasan hidup yang membahagiakan. Kebahagiaan itu pula menjangkau batasan bukan sahaja hidup di dunia, bahkan kepada satu kehidupan di akhirat yang abadi selepas berlakunya transaksi kematian setiap yang bernyawa. Semua ini terjadi hasil daripada sabarnya seorang hamba yang Allah takdirkan kelahirannya hanya untuk mensejahterakan segala yang hidup di ala mini.
Kalimah dakwah yang direalisasikan oleh Nabi Muhammad s.a.w inilah yang menjadikan kita masih hidup di dalam dakapan petunjuk dan kasih sayang Allah s.w.t. Kalimah dakwah yang memberi erti secara ringkas : menyeru, mengajak dan memanggil manusia kepada pengabdian diri kepada Allah, telah mengubah landskap dunia yang bertuhankan kepada selain Allah, menjadikan seluruh hidup dan mati manusia hanya kepada Allah semata-mata. Lantaran wujudnya segelintir manusia yang beriman inilah, dunia masih mempunyai nilai kebaikan sejagat walaupun hakikatnya kejahatan mengatasi kebaikan.
Dalam perkembangan dunia alaf baru yang semakin moden dan canggih, manusia juga menjadi selari mengikut arus perkembangan itu. Nilai manusia akan beerti sekiranya mereka dapat memanfaatkan, segala potensi diri yang ada padanya. Sebaliknya mereka akan menjadi hina dan ketinggalan, sekiranya gagal menggunakan segala peluang yang terhidang itu.
Manusia yang hidup bagi memenuhi kemodenan itu pula, mempunyai berbagai ragam. Samada golongan yang menyedari akan kewujudan dirinya, lalu melakukan segala macam perkara positif melalui kewajipan kerja-kerja dakwah yang ma’ruf, atau pun sebaliknya hanyut mengikut arus negative, maksiat dan mungkar.
Lantaran segala perubahan dan perkembangan yang pelbagai rencah dan ragam itu, maka tugas dakwah menjadi semakin rumit dan mencabar, untuk dipikul oleh para pendidik dalam mengajak non Muslim kepada Islam.
Untuk menjadi agen berkesan dalam mengajak non-muslim kepada Islam, para pendidik perlu mempunyai beberapa elemen penting persediaan, ilmu, akhlak, memahami suasana persekitaran dan juga awlawiyat.
Justeru, andai manusia inginkan keselamatan dan keharmonian dunia ini berterusan tanggungjawab berdakwah mesti dilaksanakan sehinggalah maut menjemput satu persatu nyawa yang ada.   
Sesi Keempat
Pengerusi Sesi : Dr. Ghazali bin Darusalam (UM)
Pembentang 7 : Prof Dato’ Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli bin Mohd Yusoff (UM)
Tajuk : Al-Quran dan Sunnah sebagai Asas Pemikiran Pendidikan Islam di Malaysia


Pendidikan merupakan suatu perkara yang penting pada pembentukan syakhsiyah seseorang individu. Pendidikan berlaku sejak dari seseorang individu itu dilahirkan sehinggalah dia meninggal dunia. Menurut Islam,ia bermula dari buaian sehingga sampai ke liang lahad. Pentingnya pendidikan adalah kerana ia merupakan agent of change yang boleh membentuk dan merubah seseorang dari menjadi insane yang tidak berguna kepada seorang insane yang berguna dunia dan akhirat. Islam amat mengambil berat soal ini dan menjadikannya sebagai agenda penting dalam agama. Lantaran kepentingannya itu, Islam menjadikan sumber kepada pendidikna ialah al-Quran dan as-Sunnah itu sendiri. Penulisan ini disusun bagi mengetengahkan perkara mengenai pendidikan Islam yang berjalan di Malaysia, menilai dari sudut kesesuaiannya dengan al-Quran dan as-Sunnah dan sebagainya.

Pembentang 8 : Tuan Haji Abdullah Mat Din (BPI, KPM)
Tajuk : Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Islam di Malaysia

Kertas ini membincangkan Sejarah Pendidikan Islam di Malaysia bermula dari abad ke-15 hingga berkembang dari sekolah mengaji al-Quran hingga mejadi PI wujud dalam arus perdana. Kertas ini juga menyentuh penambahbaikan kurikulum, sumber manusia seperti guru dan kakitangan sokongan. Kertas ini juga menyentuh Sekolah Agama Rakyat (SAR), Sekolah Agama Negeri (SAN), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Begitu juga perubahan dalam organisasi pengurusan dan pentadbiran PI bermula dengan seorang seorang Pegawai Perhubungan Sekolah di Bahagian Sekolah-Sekolah (1958) sehingga menjadi Bahagian Pendidikan Islam (BPI) pada Mac 2008.
Kertas ini juga turut menyentuh Program-prohram Pi Kurikulum (PI), Program j-Qaf, Kelas Aliran Agama (KAA), Kelas Kemahiran al-Quran (KKQ). Kertas ini juga turut menyentuh system penilaian iaitu Sijil Tinggi Agama Islam (STAM). Pelaksanaan Kokurikulum PI pula bertujuan bagi mengukuh kefahaman dan penghayatan pelajar terhadap PI. Program Pengantarabngsaan PI Malaysia telah mendapat pengiktirafan antarabangsa serta menjadi penanda aras dari luar Negara. Pendekatan sederhana (wasatiah / moderate) mengikut acuan Malaysia. Menjadi fokus yang dikongsi bersama dengan pihak luasr Negara dalam menampilkan PI di Negara yang mempunyai masyarakat majmuk pelbagai agama, budaya dan bangsa. Di bidang latihan keguruan KPM menyediakan kursus untuk melatih guru dalam bidang PI di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), kursus Peningkatan Profesionalisme dan Kebajikan Guru PI serta Kursus Khas Guru Pendidikan Islam (GPI). Untuk memantapkan PI networking PI, turut dibantu oleh bahagian-bahagian lain di KPM seperti di Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK), Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK), Lembaga Peperiksaan (LPM), Bahagian Buku Teks (BBT) dan lain-lain.
Sesi Kelima
Pengerusi Sesi : Dr.Saadan Bin Man (UM)
Pembentang 9 : Prof Dr. Saedah Siraj (UM)
                      : Dr. Zahrah Hussin
Tajuk : Transformasi dalam Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia

Pembentang 10 : Prof. Madya Dr. Ab. Halim Bin Tamuri (UKM)
Tajuk : Kreativiti dan Inovasi dalam Pengajatan dan Pembelajaran Pendidikan Islam di Malaysia

Abstrak
Perlaksanaan sesuatu system pendidikan dan proses pembinaan kurikulumnya tidak lengkap dan sempurna sekiranya aspek yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran tidak dititikberatkan, Kaedah pengajaran yang berkesan dan sesuai adalah aspek yang perlu diberikan perhatian kerana ia merupakan penggerak hubungan dua hala yang saling pengaruh-mempengaruhi di antara guru dan pelajar. Ini merupakan juga satu jalan atau cara bagi mencapai matlamat sesuatu pengajaran. Dalam proses P&P, guru-guru boleh memilih berbagai-bagai jenis kaedah dan pendekatan yang sesuai kerana tiada satu  kaedah yang dikatakan terbaik atau lebih sesuai untuk sesuatu mata pelajaran sahaja. Maka, bagi mencapai hasrat ini, guru pendidikan Islam perlu lebih kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah. Perkembangan teknologi, perubahan budaya dalam masyarakat, budaya pelajar serta perkembangan psokologi pelajar-pelajar memerlukan guru-guru Pendidikan Islam perlu melaksanakan inovasi di dalam proses P&P. Apa yang jelas, penggunaan pelbagai kaedah pengajaran tidak boleh lari daripada konsep asal sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w dan tokoh-tokoh pendidikan Islam terdahulu. Penggunaan kaedah pengajaran yang kreatif dan efektif akan memberi ruang kepada guru dalam memberi kefahaman dan mengawasi aktiviti pelajar-pelajar. Ini juga menggambarkan tahap kebijaksanaan guru dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan kondusif seiring dengan hasrat system pendidikan di abad ke -21 yang kini lebih menumpukan kepada penggunaan teknologi terkini dan pembelajaran yang berkesan. Beberapa cadangan untuk melakukan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran akan dibincangkan dalam kertas kerja ini sebagai asas kepada pelaksanaan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam di Malaysia.

Sesi Syarahan Pendidikan Islam
Pengerusi Sesi : Dr. Faisal bin Ahmad Shah (UM)
Penyampai : Prof Dato’ Dr. Ibrahim bin Ahmad Bajunid, Timbalan Naib Canselor Universiti Antarabangsa INTI
Tajuk : Memperkasa Pendidikan Islam di Malaysia

Akhirnya pada penghujung majlis, resolusi disampaikan oleh Prof Madya Shamsiah binti Mohamad, selaku Pengarah Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Islam 2011 dan seterusnya KOPIM dirasmikan oleh Pengarah Apium, Prof Madya Dr. Ruzman Bin Md. Noor.
Di sini turut saya kepilkan beberapa keping gambar suasana Kopim di Apium.
Urusetia sibuk menguruskan beberapa urusan program


Para peserta yang memberikan fokus sewaktu pembentangan berlangsung,
adik comel pakai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak itu saya
kira peserta paling istimewa. bagus kecik-kecik lagi dah minat jadi guru,
besar-besar nanti jadi guru besar pulak

Wajah-wajah pembentang yang telah selesai menjalankan
amanah dan tugas pembentangan, tahniah buat semua pembentang,
tahniah buat bonda Prof Madya Dr. Shamsiah Mohamad


Makan-makan sambil berukhwah

Juga gambar-gambar kenangan mahasiswi icons seorang guru.
Akhir kata penutup, renungi kata-kata berikut..

Bakal guru cemerlang, insya'allah,
Syahratul Akmi dan Shazwani

Calon-calon guru berkaliber
dari kiri, Fairulniza, Masiha, Suhaidah dan Faridah

Bakal-bakal guru yang kreatif,
Wan Halimatun dan Nur Sya'adah

Bakal-bakal guru kaunseling
Hashima dan Tengku Nurul Aqilah

Bakal guru yang akan disayangi pelajar, Faridatul Husna dan Nadhratun Naimah

Bakal guru yang akan menjadi icons kepada pelajar,
Asma suhaida dan Nurul Aqilah

Bakal guru yang akan menceriakan para pelajar,
Sofwahtul Aufa dan Nur Afifah

Bakal guru yang mesra pelajar,
dari kiri Saidah, Ain dan Noor Hidayah

Bakal guru yang komit dgn profesion guru,
Rahmah dan Nur Hidayah

Bakal guru-guru yg berdedikasi mendidik pelajar,
dari kiri Fatimah, Fadzilah dan Mardhiah

Bakal guru-guru yg dihormati pelajar,
Aisyatul dan Nurul Huda

Bakal guru-guru yg akan berbakti di Sabah,
dari kiri, Azlinah, Farizah dan Norilah

Bakal menjadi guru yg akan mendisiplinkan pelajar,
Raihah dan Najwa

Bakal-bakal guru yg akan disayangi para pelajar,
Arifah dan Mimi Zuriani

Insya'allah semua bakal-bakal guru kita mempunyai potensi yang besar menjadi guru yang berjiwa murabbiyah, mendidik kerana Allah dan perjuangan Islam. Demi survival ummat dan generasi akan datang..
Imam Asy-Syafi’e,
“BELAJAR kerana tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan BERILMU dan tidaklah orang yang berilmu seperti orang yang bodoh.. Sesungguhnya suatu kaum yang BESAR tetapi TIDAK MEMILIK ILMU maka sebenarnya kaum itu adalah KECIL apabila terluput darinya keagungan (ilmu). Dan sesungguhnya KAUM YANG KECIL jika memiliki ILMU maka pada hakikatnya mereka adalah kaum yang BESAR apabila perkumpulan mereka melalui ILMU..”
Soekarno 1901-1970
“Gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit..”

Kolej Kediaman Kinabalu (8th)
Universiti Malaya Kuala Lumpur
27 Februari 2011, 24 Rabi’ulAwal 1432H, 7.55a.m

Saturday, February 26, 2011

Tuhan Beri Aku Cinta

Friday, February 25, 2011

Tuhan, Beri Aku Cinta..-Ayusyita..CINTA SEHIJAU WARNA DAUN..
AKAN DATANG MENEMUI ANDA DI BLOG WADIE ANNURFILLAH....

“Abang, benarkah cinta kita pada Allah cinta sehijau warna daun?,”ujar Annur.
“Insya’allah.. Cinta kita hanya untuk Allah dan perjuangan Islam. Hanya dengan sebab itulah, lahirnya kita sebagai khalifah di muka bumi Allah ini.. Saat cinta ini berdaun hijau di pokok, selama-lamanya biar ia kekal hijau di pokok sehinggalah tiba waktu dijemput Allah..,” tuntas Iman lagi.

"Tuhan..Beri aku cintaMu..
-Aleesy AnNurIman..
Kolej Kediaman Kinabalu (8th)
Universiti Malaya Kuala Lumpur,
25 Februari 2011, 22 Rabi'ulAwal 1432H, 12.56a.m

Thursday, February 24, 2011

Tayangan Pengisytiharan Kemenangan PRK UM 2011, 21 FEBRAURI 2011


Pengisytiharan Kemenangan oleh Pengerusi Pro Mahasiswa
Saudara Farid Jalpah
..Studentt..Power!!..

DETIK KEMENANGAN PRK UM 2011

21 Februari 2011
Suasana hari ni sangat damai. Alhamdulillah, walaupun agak lewat, saya dan kak Aqilah teruskan juga plan awal kami pada pagi hari mengundi itu. Kami plan untuk berjoging, pusing-pusing satu UM ni.
“Akak, hari ni kita mulakan plan kita dengan E-sarapan, E-joging dan E-undi ya.hehe,”
“Ha’ah..sekarang dah E-sarapan dah. Jom kita teruskan dengan E-joging plak,”
Kami ketawa. Demam PRK punya pasal, semua perkara pun nak ada ‘E’ jugak. Walau bagaimanapun, saya kira PRK kali ini paling teruk la. Baik pengurusan, penyelarasan, mahupun perlaksanaan. Semuanya serabut. Sebab apa? Bermula dengan system 4E yang memening dan menyerabutkan. Sebab itulah habis semua urusan serabut.
Pagi itu cerah sangat. Alhamdulillah. Cahaya-cahaya kemenangan kelihatan tampak sinarnya mengufuk dari Timur. Beburung berkicau, unggas menyanyi riang, monyet-monyet UM berlompat-lompat, berguling-guling di padang. Memanjat pokok. Tak kurang juga ada yang sedang memunggah bakul sampah di floor Block A. Sesekali ada pelajar yang terserempak dengannya, dia menyerigai. Hehe.. saja ja ambik mood suasana hari mengundi ni. Moga semua pelajar-pelajar ingat tentang tanggungjawab masing-masing.
Kami teruskan perjalanan E-joging. Merentas desa UM, bumi tarbiyah yang merakamkan 1001 kenangan tarbiyah yang tidak dapat dibeli di mana-mana pusat kraftangan mahupun kedai cenderahati. Tak adanya. Hanya ada dalam diari hati saya sepanjang hidup saya di bumi varsity Perdana ini.
Suasana kiri kanan di Fakulti Pendidikan
Puas juga la saya dan kak Aqilah pusing-pusing, ambik gambar. Sempat lagi merakamkan kenangan suasana PRK kali ini. PRK kali akhir sebelum saya meninggalkan dunia kampus. Kami bergambar-gambar di sekitar Fakulti Sains dan Fakulti Pendidikan. Sampai di situ, saya terkejut. Poster-poster milik Pro Mahasiswa tiada lagi yang ‘selamat’ masih tertampal di softboard Fakulti Pendidikan itu. Semuanya sudah dilicinkan. Hanya tinggal poster-poster Penggerak Mahasiswa. Dahsyat betul. Semuanya yang menjadi hak milik ‘makhluk oren’, semuanya hanya tinggal serpihan-serpihan yang melekat sahaja. Seakan-akan dah ada penyisytiharan kemenangan mereka.
Suasana di bustop Fakulti Pendidikan

Tujuan saya ke situ pun sebenarnya mahu merakamkan gambar-gambar posteri-poster itu juga. Cantik kali ni, dilekatkan teratur sahaja oleh ‘makhluk oren’. Dukacita saya melihat semua poster-poster itu dah tiada. Kecewa jugak la. Paling sedih, di sekitar bustop Pendidikan itu, rata-rata tempat menunggu bas, dipenuhi sampah flyers-flyers. Moga mahasiswa yang berencah mahluk oren dan makhluk kuning ini jadi individu yang bertanggunjawab untuk membersihkan semula apa yang tangan-tangan mereka buat sebelum ni. Malu pada orang luar, UM tidak bersih.

 
Suasana di Fakulti Pendidikan
 Terus melangkah ke KPS, ada kempen derma darah. Posing la sekejap kat sini. Hehe.. kak Aqilah ni suka melayan saya, apa lagi? Jadi kanak-kanak Rebina la saya ni. Hehe.. Kami tak lama di sini. Jalan-jalan kejap, pastu jalan ke Gazebo. Terbayang macam-macam perkara yang berlaku di pentas kuning ini. Beberapa hari ni UM gawat dengan pelbagai isu. Isu-isu yang jadi fitnah pada pentadbiran UM sendiri. Sedih tapi nak buat macam mana? Suara mahasiswa tidak didengar. Sebab itulah jadi macam tu. Hmmm..


Kempen derma darah di Kompleks Perdana Siswa , UM

 “Kak, agak-agak sapa yang menang ya kak?,”
“Siapa yang berusaha, insya’allah Allah bantu..,”
Terimbas terjemahan kalam Ilahi, dari surah Assoff, 14. Jika a’milin terbuka hatinya untuk Islam, maka Allah perkuatkan langkahnya dan Allah isi dadanya dengan kelengkapan peperangan. Itulah janji Allah s.w.t.
Langkah diteruskan ke DTC. Subhanallah..lengang sahaja DTC hari ni. Tak macam malam tadi. Gamat dengan solat hajat berjemaah dan teriakan takbir. Adakah sekali lagi DTC akan menjadi tempat bersejarah kemenangan Islam di Uni Malaya? Adakah kemenangan 2 tahun lepas, akan berulang sejarahnya pada hari ini? Saya lihat lelangit tenang kebiruan. Saya dengar kicauan burung riang, seakan ada tasbih doa kemenangan yang dituturkan. Saya lihat juga pepohon melambai-lambai ketenangan. Ikan-ikan berenang-renang riang di dalam kolam DTC. Dan bunga-bunga mengembang, membisikan doa rindu kemenangan Islam. Adakah UM akan ditawan kali ini?

Ikan-ikan yang mendoakan kemenangan

Habis bateri kamera, kami terus kembali ke kolej. Meneruskan dengan E-Undi pula. Alhamdulillah, lega selepas membuang undi. Namun saya pelik sendiri. Suasana mengundi hari ni tak ada feel macam sebelum-sebelum ni. Saya kira tak ramai pelajar yang turun mengundi ni. Tiba saya check di FB, jumlah peratus pelajar yang mengundi pada saat itu masih tidak mencecah ke 40%. Allahh.. Adakah peluang kemenangan untuk Pro Mahasiswa? Dah la kempen sekejap sangat. Kemudian macam-macam isu yang timbul. Hmm..Moga Allah permudahkan.
Petang itu, saya masih bersama kak Aqilah menapak ke dataran Akademi Pengajian Melayu, tempat pengumuman keputusan PRK. Mulanya kami disekat pak gat. Tak boleh masuk.
“Adik ada pass masuk tak?,”
Saya menggeleng. “Saya tiada pass masuk tu,”
“Kalau macam tu, adik tak boleh masuk. Tunggu kat sini la ya,”
Tunggu kat tepi jalan macam ni? Wahh..sekali lagi HEP buat undang-undang pada pak gat. Alahaii.. tak bestlah kalau hanya sekadar menunggu di luar dan di tepi jalan macam ni. 

Ramai pengawal keselamatan, polis dan suksis yang bertugas

Namun tiba-tiba, seorang polis memaklumkan kepada kami agar naik ke atas. Eh, pelik pula. Macam mana tiba-tiba boleh pula naik ke atas. Kami terus sahaja naik ke dataran APM. Agak terkejut melihat ramai suksis yang berkumpul di luar gerbang APM. Wahh… macam bakal berperang sahaja gayanya. Macam front line la pula. Tapi, saya faham mereka bertindak berdasarkan arahan ‘pihak atas’. Tak apalah, semoga keselamatan terjamin.
Saat itu jam menunjukkan hampir jam 6 petang. Seketika kemudian, saya lihat beberapa orang sahabat-sahabat dari Pro Mahasiswa kelihatan bersorak-sorak kegembiraan. Eh, dah menang ke?  

Menunggu keputusan


Menunggu dengan sabar penuh debaran
 “Alhamdulillah, kita dah menang ni.. kita dah menang nii.,” ucap seorang sahabat.
Ketika itu suasana masih belum gawat. Rata-rata penyokong masih lagi menunggu keputusan dengan sabar. Mungkin sekejap lagi akan diumumkan secara rasmi.  Beberapa laungan menghangatkan suasana.
“Hidup..hidupp.. Mahasiswa..,”
“Studentt..Power!!..,”
“We unite.. We unite.. We unite 4 UM..,”
“We unite.. We unite unite.. We unite 4 Justice..,”
“Takbirr.. Allahhu Akbarr..,”
Begitulah laungan keramat yang dilaungkan. Beberapa minit kemudian, kelihatan semua calon-calon yang berada di dalam dewan APM keluar. Calon-calon Pro M berwajah berseri-seri. Subhanallah.. Nampaknya berita tadi bukan hanya sekadar mesej khabar angin. Ternyata kemenangan milik Pro M. Pro Mahasiswa sudah menjadi kerajaan di bumi Uni Malaya. Dari kejauhan saya melihat adik saya, Adawiah menapak ke arah saya. Saya pantas memeluknya. Dia mendapat undian tertinggi, 4567 undi. Takbirr.. Allahhu Akbarr..
Keputusan rasmi, Saw Yee Fung-4208, Robiatul Adawiyah Jamali-4567, Mohd Syahid-4108, Tan Tiong Yih-3894, Masturah Abu Bakar-4079, Hawari Zakaria-3982, Siti Nadzirah Majeed-4126, Mohd Bukhairy-4277, -Kelvin Tee Tin Loong-4242..
Setelah mendepani pelbagai ujian, mehnah dan tribulasi, akhirnya Allah meminjamkan kemenangan. Ya, kemenangan setelah berusaha. Itulah kemenangan yang paling bermakna.\

YB Adawiah yang lembut berjiwa berani

“Tahniah ada..,”
Dia hanya tersenyum. Saya juga hanya mampu tersenyum memandang wajahnya.
“Kaulah Nur Deen yang dipilih Allah..,” bisik hati saya padanya.
Seterusnya pengistiharan rasmi dilakukan oleh adik saya, Saudara Farid Jalpah. Kesemua pendokong dan penyokong saling berpelukan, meraikan kemenangan. Semuanya saya lihat membungakan senyuman puas, wajah bahagia penuh rasa syukur pada Allah. inilah kemenangan yang dirindui oleh semua pendokong dan penyokong. Saya kira kemenangan ini berkat kesatuan hati segenap pihak yang berusaha untuk meraih kemenangan ini. Tahniah buat semua pendokong dan penyokong. Moga ini bukan kemenangan terakhir, tetapi inilah langkah pertama untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Agar kampus Islam dapat ditegakkan di Uni Malaya ini. Moga inilah cabang-cabang ke arah pembentukan daulah Islam di bumi Malaysia ini. Takbirr.. Allahhu Akbarr..
Tambahan, pada hari itu juga kita mengumpul kemenangan Pro Mahasiswa dari IPT-IPT lain, dari UM, UKM, USIM, UPSI, USM K.KERIAN dan beberapa lagi IPT yang lain.
Berikut adalah potret-potret kemenangan yang dirakamkan.
Wajah-wajah berseri menyambut kemenangan


Puas setelah usaha berhasil kemenangan


Kemenangan yang menyatupadukan seluruh mahasiswa


Pelukan dan air mata menitis meraih kemenangan

Kesatuan hati menjadi perencah kemenangan..
Student.. Powerr!!


Kemenangan hari ini kerana perjuangan aktivis-aktivis lepas,
..Hidup..hidup.. Mahasiswa..
 Semoga kemenangan yang dipinjamkan ini menjadi muhasabah kita bersama. Kita raikan dengan penuh rasa kesyukuran. Penuh rasa kehambaan kepada Allah. Kerana jika bukan dengan izin Allah, kita tidak akan meraih kemenangan hari ini. Takbirr.. Allahhu Akbarr..

Dewan Kuliah Utama, API,
Universiti Malaya Kuala Lumpur,
24 Februari 2011, 21 RabiulAwal 1432H, 11.58a.m

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...